18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku

 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Plan pracy  jest zgodny z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, jak również  jest  pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych;

 

CELE:

wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej Zespołu;

włączanie się w przygotowanie uroczystości szkolnych;

upowszechnianie wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;

kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;

tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami i organizowanie akcji mających na celu integrację społeczności uczniowskiej;

podtrzymywanie tradycji szkoły;

promocja szkoły;

działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, charytatywna, rozrywkowa i naukowa w szkole i poza nią;

reprezentowanie uczniów przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami szkoły.

 

TERMINY I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wrzesień

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • Rywalizacja między klasowa: dzień idola
 • ustalenie harmonogramu zadań SU i określenie ich terminów
 • udział w zajęciach w ramach Europejskiego Dnia Języków
 • projekcja filmu dokumentalnego SOS dla Ziemi i dyskusja na godzinach wychowawczych

Październik

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • rywalizacja między klasowa: dzień koszuli
 • aktualizacja podstrony internetowej SU na stronie szkoły
 • nawiązanie współpracy z opiekunami organizacji pozarządowych
 • przygotowanie życzeń pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • włączenie się w uroczystość ślubowania klas pierwszych – odczytanie roty ślubowania przez Przewodniczącą SU i powitanie uczniów kl. I w społeczności uczniowskiej
 • współpraca z redakcją Sądeczanin, Starosądeckie info, itd.
 • Nocny Maraton Filmowy-27.X
 • Pomoc przy organizacji uroczystości z okazji 60-lecia szkoły.

Listopad

 • Rywalizacja między klasowa: kalendarze adwentowe
 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • XI światowy dzień życzliwości i pozdrowień. Umieszczenie pozdrowień napisanych przez nauczycieli i uczniów na szkolnej stronie internetowej
 • Dzień Czekolady (czekoladowe ciasteczka, babeczki, ciasta)

Grudzień

 • Rywalizacja między klasowa: strojenie sal
 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • 6 XII – „czerwona czapka” zwalnia z pytania
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów – Facebook/strona internetowa szkoły, radiowęzeł
 • konkurs kolęd i piosenek angielskich
 • wigilie klasowe
 • udział w akcji charytatywnej we współpracy z OPS w Łącku
 • kiermasz ciast

Styczeń

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • rywalizacja między klasowa: włączenie się w akcje WOŚP
 • podsumowanie działań w I semestrze
 • impreza w stylu lat 60-ostatni tydzień przed feriami

Luty

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • rywalizacja między klasowa: konkurs na rymowankę miłosną
 • walentynki szkolne
 • Dzień pączka

Marzec

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • 8 marca – życzenia
 • 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
 • Piknik na dziedzińcu szkolnym (gry w klasy, gumę, gry on-line, Just Dance, potyczki językowe, matematyczne itp.)
 • włączenie się w działania promujące Zespół Szkół – Dzień Otwarty

Kwiecień

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • Dzień sportu-wspólnie z PCK udział w happeningu zdrowotnym, pokaz talentów
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

Maj

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni, kalendarz działań SU)
 • majówka na świeżym powietrzu – spotkania integracyjne klas w ramach godzin wychowawczych ( promocja zdrowego stylu życia)
 • Dzień Ziemi

Czerwiec

 • Dzień Dziecka – wyjazd do kina
 • zebranie podsumowujące – opracowanie wniosków do pracy SU na przyszły rok szkolny
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy
 • przygotowanie opinii dla uczniów ubiegających się o stypendium Ministra Edukacji

 

Plan pracy SU jest wstępnym szkicem i może ulec modyfikacji w razie potrzeby. Wszelkie zmiany w planie muszą być zatwierdzone przez Zarząd SU i przyjmują postać aneksu oraz powinny uzyskać aprobatę Opiekunów SU oraz dyrekcji.

Nasi partnerzy:

Dostępność